BLog

Màu sắc thiết kế nhãn – Nguyên tắc sử dụng và tầm quan trọng

Hệ màu in nhãn cần lưu ý những gì?

Màu sắc trong thiết kế in giữ vai trò quan trọng, quyết định một phần chất lượng hình ảnh của nhãn. Đồng thời, tính đồng nhất thương hiệu là việc thể hiện tính nhất quán của màu sắc qua thông số của hệ màu. Cách sắp xếp và chọn màu...